Manifest

Witaj na serwerach INEA i G4G !

W?a?nie znajdujesz sie na stronie serwerów gier w sieci INEA.
INEA to nowoczesne us?ugi multimedialne i telekomunikacyjne stworzone z my?l? o potrzebach Klientów. Grupa INEA gwarantuje najwy?szej jako?ci dost?p do telewizji analogowej oraz cyfrowej, szerokopasmowego internetu, telefonu stacjonarnego oraz wielu innych nowoczesnych us?ug ?wiadczonych Klientom indywidualnym i biznesowym.INEA to tak?e d?ugoletnia tradycja serwerów gier multiplayer.
Zarówno serwery (nie wszystkie) jak i ??cza internetowe nale?? do firmy INEA.
Przez te wszystkie lata zabawy w sieciowe  granie wokó? serwerów w INEA utworzy?a si? prawdziwa, liczna, spo?eczno?? graczy, którzy nade wszystko ceni? sobie klimat, jaki tutaj stworzylismy, kultur? i wysoki poziom gry oraz wysoki poziom prowadzenia serwerów.

Serwery gier INEA i G4G to co? wi?cej ni? gry. To spo?eczno?? graczy.

Prowadz?c serwery gier kierujemy si? prostymi i czytelnymi zasadami:
 
1) Serwery prowadzone s? dla graczy przez graczy pod patronatem firmy INEA.
2) Nie robimy serwerów dla botów. Tworzymy je dla LUDZI !.Lubimy porozmawia?, spotka? si?. Tworzymy grup? pasjonatów.
3) Serwerami zajmuje si? wi?c ekipa skupiona wokó? G4G.pl -> gracze dla graczy
4) Serwery udost?pniane s? jako public - czyli otwarte dla wszystkich (poza serwerami. turniejowymi oraz ligowymi na których gramy klanówki)
5) Serwery public nigdy nie b?d? zahas?owane.
6) Ka?dy serwer prowadzony jest przez grup? osób odpowiedzialnych za dan? gr?. Kto jest odpowiedzialny za konkretn? gr? zobaczycie w opisach serwerów.
7) Serwery dzia?aj? jako non-profit, z tego tytu?u prowadzenie akcji reklamowych, czy informacyjnych o charakterze komercyjnym na serwerach jest zabronione pod gro?b? zamkni?cia serwera.
8) Na serwerach nie przeklinamy, nie czitujemy i nie utrudniamy gra? innym graczom- tworzymy mi?? atmosfer?,
9) Serwery innych gier mog? zosta? utworzone pod warunkiem gdy osoba która wyjdzie z tak? inicjatyw?, przedstawi pe?en plan zagospodarowania serwera oraz b?d? ku temu sprzyja?y warunki techniczne. Serwer taki dzia?a?by pod skrzyd?ami g4g.pl zgodnie z zasadami panuj?cymi na innych serwach INEA i G4G.

Nasze serwery prowadza gracze dla graczy wi?c wszelka roszczeniowa postawa (bo mi si? nale?y) jest nie na miejscu. Chcesz zmian ? Masz pomys?  > - Do??cz do nas, zrób co? fajnego dla innych.

UWAGA: Dostaj? du?o maili od klanów z pro?b? o tzw sponsoring.
Informujemy i? INEA ju? sponsoruje ogromn? grup? graczy - hostuj?c gry.
My za? sponsorujemy swoim czasem rozwój spo?eczno?ci graczy. Sponsorowanie klanów zewn?trznych jest wi?c niemo?liwe. Ale nie pogniewamy si? je?li b?dziesz chcia? do??czy? do nas w pomocy w rozwoju gier multiplayer w PL prowadz?c w?a?nie serwery public w INEA i G4G.
Wszelkie informacje uzyskasz pisz?c do admina.

Zapraszamy do gry :)