Beta BF3 i patch BC2

Przypominamy wszystkim st?sknionym, ?e w dniu dzisiejszym podano termin uruchomienia wersji beta gry Battlefield 3. Oficjalnie beta zostanie uruchomiona 29 wrze?nia 2011. Dwa dni wcze?niej dost?p do bety uzyskaj? Ci, którzy zamówili gr? w preorderze na platformie Origin. W za??czniki do njusa widzicie wspania?y obrazek. Beta BF3 ju? zago?ci?a na moim dysku, jednak gra jeszcze nie dzia?a, z uwagi na to, i? platforma battlelog na t? chwil? nie zosta?a jeszcze uruchomiona. G4G posiada rzecz jasna ju? pliki serwera. Jeste?my gotowi do wielkiego startu. Przypominam ?e beta BF3, to multi w trybie rush na jednej mapce. (Podobnie jak by?o w przypadku bety Bad Company 2).
Kolejna dobr? wiadomo?ci? jest to, i? w dniu jutrzejszym o 8 rano zostanie udost?pniony patch dla Bad Company 2. Wyeliminowa? ma lagi i wydajno?? gry na serwerach powy?ej 24 slotów, oraz inne mniejsze niedogodno?ci. Lepiej pó?no ni? wcale. Prawda ? W zwi?zku z powy?szym nasze serwery zostan? zaktualizowane ju? dzisiaj oko?o 23.00