Call of Duty treningiem dla zamachowca z Oslo

Pi?tkowy atak terrorystyczny w Oslo i na wyspie Utoya wstrz?sn?? Europ? - z r?ki jednego cz?owieka zgin??y co najmniej 92 osoby, cho? nie jest to liczba ostateczna. Wygl?da jednak na to, ?e to nie koniec afery. Na blogu Andersa Breivika, oskar?onego o masakr?, policja znalaz?a wpisy ?wiadcz?ce o tym, ?e zamachowiec trenowa? w grach komputerowych. Dla nikogo chyba nie b?dzie zaskoczeniem fakt, ?e chodzi o Call of Duty: Modern Warfare 2.

"W?a?nie kupi?em MW2. To prawdopodobnie najlepszy symulator militariów i jedna z najlepszych gier tego roku... Uwa?am MW2 bardziej za cz??? mojego treningu ni? cokolwiek innego. Wci?? ucz? si? j? kocha?, zw?aszcza ?e multiplayer jest niesamowity. Mo?esz mniej lub bardziej dok?adnie odwzorowa? prawdziwe operacje" - pisa? Breivik. W zak?adce "?wiczenia strzeleckie" dowiadujemy si?, ?e "symulacje w Call of Duty, Modern Warfare s? dobr? alternatyw?, ale je?li tylko to mo?liwe, powinni?my potrenowa? prawdziwym karabinem szturmowym".

Dosta?o si? tak?e World of Warcaft - dzi?ki u?yciu slangu z gry, Breivik móg? ukry? wiele swoich planów.