Bulletstorm 2 na razie w koszu

Mike Capps, szef studia Epic, przyzna?, ?e podleg?e People Can Fly nie zrobi kontynuacji Bulletstorma. Powód jest bardzo prosty - pierwsza cz??? nie sprzeda?a si? zbyt dobrze. Polacy zostali wi?c zaanga?owani w nowy projekt, który zostanie wkrótce zapowiedziany.

Znale?li?my co?, co bardziej pasuje do People Can Fly. Jeszcze nie zapowiedzieli?my tego projektu, ale zrobimy to ca?kiem nied?ugo - wyjawi? Capps.

Bulletstorm miał za dużo bluzgów

Podwórkow? polszczyzn? pos?uguje si? pewnie znakomita wi?kszo?? z nas i nikomu raczej nie sprawia k?opotu "ubarwienie" swojej wypowiedzi tak, by odda? emocje. Nie jest te? tajemnic?, ?e z ilo?ci? bluzgów mo?na po prostu przegi?? - i tak, zdaniem Adriana Chmielarza, sta?o si? w Bulletstormie. Stwierdzi? on w rozmowie z portalem Gamasutra, ?e ekipa People Can Fly po prostu ?le oceni?a ich si?? i ilo??, co po przek?adzie na nasz j?zyk da?o zbyt mocny efekt.

Cliff Bleszinski o brakach Bulletstorma

Bulletstorm wzbudzi? ca?kiem spore poruszenie na rynku gier wideo na pocz?tku tego roku: innowacyjny gameplay, odjazdowa otoczka i poka?na kampania reklamowa od Electronic Arts mia?y zapewni? mu miejsce w czo?ówkach list przebojów. Jak pami?tamy tak si? nie sta?o, a ambitne dzie?o People Can Fly ledwo przekroczy?o ??cznie milion sprzedanych pude?ek na trzech platformach sprz?towych. G?ówny projektant Epic Games, popularny Cliff Bleszinski, zdradzi? jaki jest jego punkt widzenia na t? sytuacj?.

Bulletstorm - biedak, ale z klasą

Mike Caps w rozmowie z serwisem Kotaku przyzna?, ?e Bulletstorm nie zarobi? ?adnych pieni?dzy dla studia. W pierwszym miesi?cu od premiery tytu? ledwie osi?gn?? próg 300 tysi?cy sprzedanych egzemplarzy. Nikt jednak nie robi mu wyrzutów z tego powodu, poniewa? gra zbudowa?a sobie siln? mark?, która na pewno b?dzie wykorzystana w przysz?o?ci. "Studio [PCF - dop. Wilku] stworzy?o gr? klasy AAA. Nast?pna rzecz, któr? zrobimy z People Can Fly, b?dzie ?wietna" - powiedzia?.

Co posz?o nie tak przy debiucie Bulletstorma? Gracze narzekali m.in. na cen? - 60 dolarów - która ich zdaniem by?a przynajmniej dwukrotnie za du?a w stosunku do oferowanej zawarto?ci. Mo?liwe te?, ?e nawali? multiplayer, który nie dawa? graczom mo?liwo?ci bezpardonowej rywalizacji.

Bulletstorm wzbogacił się o dodatek

Panowie z People Can Fly wypu?cili dzi? rozszerzenie do Bulletstorma w edycji PC. Przypomnijmy, w DLC zatytu?owane Gun Sonata konsolowcy mog? gra? ju? od 13 kwietnia. Dodatek zosta? wyceniony na 9,99$ i w jego sk?ad wchodz?: pi?? map (trzy dla trybu Anarchy, dwie dla Echo) i dwa ulepszenia dla energetycznego bicza - Flamingo i Pulp. Tylko czy to wystarczy, by odnowi? zainteresowanie Bulletstormem?

Mapy dla Anarchii:

  • Villa
  • Sewers of Stygia
  • Hotel Elysium

Mapy dla Echo:

Epic rozdaje muzę z Bulletstorm za darmo

Troch? jak musztarda po obiedzie, ale lepiej pó?no, ni? wcale. Epic Games udost?pni?o za darmo ca?? ?cie?k? d?wi?kow?, któr? dotychczas us?ysze? mogli?my jedynie w samym Bulletstormie. Dla fanów chóralnych, nieco patetycznych melodii to b?dzie prawdziwa gratka, któr? warto mie? w swoich zbiorach. Oczywi?cie nie zabrak?o tak?e "rajcownego, ci??kiego gitarowego utworu bitewnego", o którym SavagE pisa? w recenzji gry.

Za opraw? d?wi?kow? Bulletstorma odpowiadaj? Micha? Cielecki i Krzysztof Wierzynkiewicz. Oni sami charakteryzuj? j? jako "potraw? na bazie orkiestralnego brzmienia po??czonego z elektronik?, podlan? soczystymi gitarowymi riffami i przyprawion? szczypt? etnicznych brzmie?." (cytat za: Gameplay.pl).

Bulletstorm: Gun Sonata już dostępny

Na X360 i PS3 od dzi? dost?pne jest rozszerzenie do Bulletstorma, zatytu?owane Gun Sonata. Dodatek przynosi pi?? nowych map (trzy dla trybu Anarchy i dwie dla Echo), a tak?e dwa nowe ulepszenia do bicza - Flamingo i Pulp. Ca?o?? zosta?a wyceniona na 800 MSP lub 9,99$. Niestety, PC znów jest pokrzywdzone - DLC, podobnie jak demo, otrzymamy z pewnym po?lizgiem. Nic te? nie wiadomo o jego polskiej cenie.

Mapy dla Anarchii:

  • Sewers of Stygia
  • Hotel Elysium
  • Villa

Mapy dla Echo:

  • Crash Site
  • Guns of Stygia

Wed?ug wylicze? serwisu Polygamia, sprzeda? Bulletstorma na PC stanowi margines ogólnej liczby nabytych egzemplarzy. Wp?yw na to mog?a mie? wypowied? CliffiegoB, szefa Epic Games, który nazwa? pecetowców "zrz?dami".

Demo Bulletstorma na PC nareszcie jest

Bulletstorm by? sporym wydarzeniem nie tylko dla naszej rodzimej bran?y gier wideo, ale tak?e dla ?wiatowej, ze swoj? unikaln? otoczk? i nowatorskim systemem rozgrywki. Memu zachwytowi da?em ju? wyraz w recenzji, któr? mo?ecie przeczyta? TUTAJ. Wersja demonstracyjna gry pierwotnie ukaza?a si? tylko na konsole, a komputerowa mia?a wyj?? „nied?ugo po premierze”. 35 dni zaj??o to „nied?ugo”, a i demo takie samo. Có?, przynajmniej jest!

No to jak jest z tą sprzedażą Bulletstorma?

Dwa tygodnie temu informowali?my was o tym, ?e Bulletstorm w 14 dni od premiery znalaz? ponad milion nabywców. Okaza?o si? jednak, ?e ten godny podziwu wynik gra uzyska?a... dzi?ki pomy?ce w tek?cie ?ród?owym. Bij? si? za to w pier?, ?piewam utwory lamentacyjne i przepraszam. Tym razem portal PSX Extreme poda?, ?e najnowsza produkcja studia People Can Fly znalaz?a ledwo 280 tys. nabywców na konsolach. Niestety, dane PC s? nieznane.

Praktyka jednak pokazuje, ?e Xbox 360 i Playstation 3 zazwyczaj osi?gaj? wy?sz? sprzeda?, ni? nasz ukochany pecet. Mo?na wi?c wysnu? smutny wniosek, ?e Bulletstorm nie sprzeda? si? w milionie egzemplarzy, a góra po?ow? tej sumy. Nagle zmienia to pozycj? Homefronta, który z 375 tys. nabytych kopii ju? w dzie? po premierze jest w nieco lepszej sytuacji.

Bulletstorm znalazł milion nabywców

Jak poinformowali nas producenci tytu?u, Bulletstorm sprzeda? si? w liczbie miliona egzemplarzy w ci?gu zaledwie dwóch tygodni od premiery. Poprawi? tym samym dotychczasowy polski rekord nale??cy do Two Worlds II, który na osi?gni?cie podobnego wyniku potrzebowa? 7 dni wi?cej. Przy okazji produkcja studia People Can Fly zachwyci?a tak?e krytyków, otrzymuj?c ?redni? ocen? 84/100 pkt (wg Metacritic.com). Gratulacje!

Bulletstorm

Bulletstorm

Nareszcie doczekaliśmy się. Choć był Painkiller, był Wiedźmin i było Two Worlds 2, to nie ukrywajmy, że gry te nie zdołały dotrzeć do masowej świadomości i zadziałać na nią w jakiś spektakularny sposób. Największa szansa na zmianę tego stanu rzeczy właśnie się nadarzyła, bowiem do sklepów uderzyła porąbana strzelanka Bulletstorm. W czasie gdy okupuje pierwsze miejsca list przebojów, przeczytajcie, jak to jest „zabijać z klasą”!
 

Masa bulletstormowego "stuffu"

Jutro europejsk?, a zarazem polsk? premier? ma Bulletstorm, obecnie najwi?kszy produkt medialny naszego kraju, przekraczaj?cy sum? 20 milionów dolarów. Poprzedni dzier?yciel pierwszego miejsca, film Quo Vadis, spada na drug? lokat? z wynikiem 18 mln. Mimo, ?e dzie?a to skrajnie odmienne, to jeden reprezentuje jako?? z pó?ki najwy?szej, a drugi ju? niekoniecznie – przygotowa?em dla was zestawienie ocen bran?owych BS, jakie si? pokaza?y w ci?gu ostatnich dwóch dni. Oprócz tego czeka na was wyszperany przeze mnie ciekawy artyku? nt. produkcji gry oraz sporo „filmowego badziewia”, które zebra?o si? przez ostatnie dni.

Wilczym okiem: Czemu Bulletstorm może nie być fajny?

Wsz?dzie wokó? s?ycha? same ochy i achy na temat produkcji studia People Can Fly, a jako? brak dotychczas by?o g?osów krytyki. Czy?by?my mieli do czynienia z gr? idealn?? W?tpi?. Dodatkowo atmosfer? podgrzewaj? dwie rzeczy - edycja kolekcjonerska Bulletstorma nie nadaje si? na ekskluzywny prezent, a dodatkowo DLC ju? jest w drodze. Po wi?cej informacji i wyz?o?liwiania si? zapraszam do rozwini?cia :)

 

Premierowy zwiastun Bulletstorma

Trailerów wszelakich rodzimego Bulletstorma by?o ju? na p?czki, ale bran?owym zwyczajem nie mog?o si? obej?? bez zwiastuna w dniu premiery. Ton tego filmiku jest jakby niepasuj?cy do reszty materia?ów promocyjnych, ukazuj?c nam gr? People Can Fly jako zupe?nie powa?n?, w akompaniamencie chóralnej muzyki. Cho?by z ciekawo?ci warto zobaczy?, czy wysz?o to grze na zdrowie, czy te? lepiej by?o trzyma? si? luzackiej otoczki z metalem w tle.

Pierwszy kwadrans Bulletstorma

Z chwil? gdy pisz? te s?owa, p?yta z Bulletstormem ju? wiruje w moim nap?dzie. Dzi?ki uprzejmo?ci sklepu Saturn, takie napalone dzieci jak ja, mog? dzie? wcze?niej po?o?y? ?apki na tej bardzo wyczekiwanej polskiej grze. Jeszcze si? wahacie? Do sieci, za po?rednictwem poczciwego YouTube’a, trafi? w?a?nie fragment kampanii dla pojedynczego gracza z Bulletstorma – ca?e pierwsze pi?tna?cie minut w wersji xboksowej.

Strony