Crysis 2 powraca na Steama

Steam logo Jak pewnie większość z was zdążyła zauważyć, największe tytuły Electronic Arts nie ukazują się od jakiegoś czasu na Steamie. Stało się tak z powodu nieporozumienia na linii dostarczania DLC do wydanych już gier. Kompromisu w tej sprawie póki co nie widać, ale bums, niespodzianka – Crysis 2 znów jest na Steam dostępny.

Zobacz Titanica na silniku Cry Engine 3

Gracze to zdolne bestie. Wiemy to nie od dzi?, wszak zdarza si?, ?e ich modyfikacje przerastaj? popularno?ci? gr? na której bazowa?y (jak cho?by w przypadku Counter-Strike’a). A nawet je?li nie, to i tak jest co podziwia?. Jest na to nowy przyk?ad - Niemcy kryj?cy si? pod bander? ORM Entertainment w?a?nie zadziwiaj? ca?y ?wiat swoim projektem Titanica w Cry Engine 3, silnikowi s?u??cemu za nap?d Crysisowi 2. Koniecznie sprawd?cie sal? balow? w ich wykonaniu.

Crytek dzieli się swoimi narzędziami

Wygl?da na to, ?e nied?ugo mo?e czeka? nas ma?a rewolucja w?ród fanowskich gier. Crytek udost?pni? za darmo swój silnik CryENGINE 3, wykorzystywany w drugim Crysisie. Podobnie jak konkurencyjny Unreal Engine, jest on ca?kowicie bezp?atny dla wszystkich ch?tnych tak d?ugo, a? projekt nie stanie si? komercyjny. Zalet? CE3 jest z pewno?ci? sandboxowy tryb edycji, który twórcy nazywaj? WYSIWYP - "what you see is what you play".

[img_assist|nid=5691|title=|desc=|link=none|align=center|width=530|height=298]

Takie podej?cie znacznie u?atwia tworzenie gry, gdy? ogranicza do minimum liczb? niezb?dnych testów. Do?? powiedzie?, ?e przedstawion? wy?ej lokacj? redaktorzy Joystiqa przygotowali w nieca?e 20 minut.

EA tłumaczy nieobecność na Steamie

W zesz?ym miesi?cu w tajemniczych okoliczno?ciach z oferty platformy Steam znikn?? Crysis 2. Wed?ug spekulacji, które pojawi?y si? ju? po kilku godzinach, Electronic Arts chcia?o w ten sposób wypromowa? swoj? now? sie? dystrybucji cyfrowej - Origin. Dzi? David DeMartini, szef e-handlu w EA wyja?ni?, dlaczego niektóre tytu?y wydane przez EA nie s? dost?pne poprzez kana? Valve. "W tej chwili Steam nie pozwala na zbudowanie wi?zi z klientem" - stwierdzi?.

Crysis 2 wreszcie wygląda jak powinien

Kiedy Crysis 2 ukaza? si? na PC, wielu cz?onków „Naczelnej Rasy PC” podnios?o raban, ?e oto otrzymali?my marny port gry dla „Brudnych Konsolowych Wie?niaków”. G?ównym punktem tych utyskiwa? by?a grafika, a raczej mia?ko?? dost?pnych u?ytkownikowi ustawie? – ró?nica w jako?ci oprawy pomi?dzy komputerami a konsolami by?a niewielka. Crytek dniem dzisiejszym naprawia te niedopatrzenie, wypuszczaj?c ?atk? wprowadzaj?c? DirectX 11 oraz pi?kny trailer, pokazuj?cy nowe ustawienia w akcji.

Crysis 2 - DirectX 11 za tydzień

Po ponad trzech miesi?cach od premiery Crysisa 2, studio Crytek og?osi?o wreszcie ostateczn? dat? wypuszczenia wyczekiwanej ?atki. Patch 1.9 pojawi si? 27 czerwca i wprowadzi szereg usprawnie?, z których oczywi?cie najbardziej spektakularn? b?dzie wprowadzenie obs?ugi bibliotek DirectX 11. Ponadto poprawionych zostanie kilka opcji graficznych, a tak?e b??dy z rozgrywki multiplayer. Aktualizacja poprawi równie? system antycziterski.

Dodatek Spustoszenie do Crysisa 2 już jest

Cho? Crysis ma si? nieco poni?ej oczekiwa? Electronic Arts i Crytek, nie przeszkadza to wcale aby wszyscy nano-fani zaopatrzyli si? w naj?wie?sze rozszerzenie do ich ukochanej gry. Decimation Pack, czy jak chce polski oddzia? EA – Dodatek Spustoszenie , jest ju? dost?pny w Internecie, a jego premier? promuje rzecz jasna specjalny zwiastun, pe?en akcji, nowych map, broni i muzyki elektronicznej lat ’90.

DirectX 11 w Crysis 2 już wkrótce

Rzecznik NVIDII poinformowa? na specjalnym pokazie, ?e Crysis 2 ju? nied?ugo dostanie poprawk? wprowadzaj?c? obs?ug? DirectX 11. Uaktualnienie obiecywane by?o od marcowej premiery gry, kiedy to okaza?o si?, ?e tytu? nie wspiera najnowszych bibliotek. Autorzy zapowiadaj? wprowadzenie tak?e wielu efektów poprawiaj?cych jako?? grafiki, takich jak tesalacja czy zmodyfikowany motion blur. Dzi?ki temu otoczenie ma wygl?da? jeszcze bardziej realistycznie.

Trudno jednak nie odnie?? wra?enia, ?e ca?a sprawa to nieco musztarda po obiedzie. Crysis 2 i tak jest jedn? z najlepiej wygl?daj?cych gier wydanych w ostatnim czasie, i trudno spodziewa? si? drugiej fali popularno?ci po opublikowaniu patcha. Z drugiej strony, cieszy? mo?e zaanga?owanie producentów we wsparcie tytu?u po premierze.

Nocne bzdety: Armia USA inwestuje w CryEngine

Jak poda?y ameryka?skie media, armia USA zainwestowa?a 57 milionów dolarów w zaprogramowanie najbardziej realistycznego symulatora pola walki, jaki kiedykolwiek stworzono. Ca?o?? oparta b?dzie na CryEngine 3, którego mo?liwo?ci mogli?my ostatnio ogl?da? w drugim Crysisie. Projekt ma zosta? zako?czony w 2012 roku, kiedy to ?o?nierze piechoty b?d? mogli "gra?" w lokacjach wzorowanych na irackich i afga?skich miejscowo?ciach.

Crysis 2 - DLC już 17 maja

Electronic Arts potwierdzi?o wczoraj wydanie pierwszego DLC do Crysisa 2, zatytu?owanego "Retaliation Map Pack". Rozszerzenie zawiera? b?dzie 4 nowe lokacje - Park Avenue, Transit, Shipyard oraz Compound - i pojawi si? w sprzeda?y ju? za tydzie?, 17 maja. Dodatek trafi na PC, X360 i PS3. Niestety, wci?? nie jest znana jego cena. W rozwini?ciu newsa znajdziecie trailer promuj?cy premier? rozszerzenia.

Crysis 2 będzie otwarty dla modderów

Jak poinformowa? Crytek, w ci?gu najbli?szych miesi?cy zostan? za darmo udost?pnione narz?dzia modderskie do Crysisa 2, które pozwol? na ca?kowite przerobienie gry. Programy SDK pojawi? si? w dwóch cz??ciach: wczesnym latem pojawi? si? te, które pozwol? na tworzenie map, przedmiotów i innych zabawek, natomiast w sierpniu pojawi si? pe?en zestaw CryEngine 3 SDK, z którego korzystali programi?ci przy tworzeniu drugiego Crysisa.

Patch do Crysisa 2 w przyszłym tygodniu

Jak poinformowali twórcy w serwisie MyCrysis.com, Crysis 2 nied?ugo zostanie poprawiony do wersji 1.3. Patch wci?? nie jest obiecanym wprowadzeniem DirectX 11, ale poprawia wiele aspektów gry wieloosobowej. Mi?dzy innymi gra ma by? dzi?ki niemu lepiej zoptymalizowana na niektórych kartach graficznych, zostan? wprowadzone lepsze zabezpieczenia antycziterskie, a na serwerach pojawi? si? admin sloty i mo?liwo?? kickowania przez graczy.

Pe?na lista poprawek:

DLC do Crysisa 2? Są przecieki

Serwis TheTechGame.com udost?pni? dzi? przeciek, wed?ug którego Crytek jest w fazie zaawansowanej produkcji pierwszego DLC do Crysisa 2. Dodatek zatytu?owany Retaliation Pack zawiera? ma 4 nowe mapy do multiplayera (we wszystkich trybach), a jego cena oscylowa? b?dzie wokó? 10 dolarów (800 MSP). Niestety, nie znamy nawet przybli?onej daty premiery DLC. Producent milczy w tej sprawie, podobnie jak w kwestii wydania ?atki dodaj?cej obs?ug? DX11.

4 nowe mapy to:

  • Transit
  • Shipyard
  • Park Avenue
  • Compound

Podoba mi si? efektowny sposób, w jaki zosta?y "zniszczone" mapy na za??czonych ni?ej screenach. Natomiast je?li jeszcze nie widzieli?cie nowego Crysisa w akcji, zapraszam do recenzji sp?odzonej przez SavagE.

Nowy Jork w zwolnionym tempie

Emocje po premierze Crysisa 2 ju? powoli opadaj?, Crytek w pocie czo?a ?ata dziury w kodzie multiplayerowym, a my, gracze, mo?emy delektowa? si? ?liczn? grafik? made in Germany. Cho? wra?enie nie równa si? temu sprzed niespe?na czterech lat, kiedy to premier? mia? oryginalny Crysis, to jednak zdecydowanie jest na czym zawiesi? oko. Kto? kiedy? powiedzia?, ?e wszystko wygl?da lepiej w zwolnionym tempie – zobacz jak w ten sposób wypada Crysis 2.

Crysis 2

Crysis 2

Po spędzeniu z Crysisem 2 sam na sam kilkunastu godzin mogę tylko potwierdzić to, co podejrzewałem już znacznie wcześniej – Crytek wziął sobie do serca krytykę pierwszego Crysisa i dostarczył nam grę wypasioną w każdym calu, w pełni wykorzystującą swój potencjał. Pomysł nanokombinezonu, czy implantów dających specjalne umiejętności, jest zgoła nienowy, ale chyba po raz pierwszy zrobiono to tak dobrze. Przeczytaj sam.

Strony