Zrób własne poziomy do Portala 2

Logo Portal 2Valve ogłosiło, że Perpetual Testing Initiative - darmowy dodatek do Portala 2, który pozwoli na łatwe tworzenie, dzielenie się i testowanie nowych poziomów - pojawi się na Steamie 8 maja. DLC będzie w pełni zintegrowane ze Steam Workshop. Read more about Zrób własne poziomy do Portala 2

Portal 2

Portal 2

Magicy z Valve stanęli przed nie lada wyzwaniem – stworzyć kontynuację hitu, którego nikt się nie spodziewał. Różne bowiem rzeczy można mówić o pierwszym Portalu, ale z pewnością nie to, że ten mały, testowy projekt zdobędzie aż taką popularność. Tak się jednak stało, a producent musiał stanąć na głowie, by wymyślić koło na nowo. Na szczęście udała mu się ta sztuka, dlatego Portal 2 to doskonała zabawa zarówno dla starych wyjadaczy, jak i kompletnych nowicjuszy.
Read more about Portal 2

Golden Joystick Awards przyznane!

Z?ote D?ojstiki do jedna z najwi?kszych imprez bran?owych, która przyznaje nagrody dla najlepszych gier minionego roku. Odbywa si? ona nieprzerwanie od blisko 30 lat, a zdobycie tytu?u zwyci?zcy oznacza naprawd? wielkie wyró?nienie. Warto w tym miejscu zaznaczy?, ?e g?osuj?cymi nie s? jacy? tajemniczy eksperci czy dziennikarze, ale zwyczajni gracze. To w?a?nie oni typuj?, której grze w danym roku nale?y si? najwi?ksze uznanie.

Zwyci?zcy Golden Joystick Awards 2011: Read more about Golden Joystick Awards przyznane!

Muzyka z Portala 2 w komplecie, za darmo

Wed?ug wielu Portal 2 by? najbardziej oczekiwan? gr? tego roku. Zarówno gracze jak i recenzenci pokochali na nowo co?, co kiedy? by?o gr? logiczn?, a wyewoluowa?o w przygodow? gr? akcji: ?rednia ocen 95% i wyniki sprzeda?y przekraczaj?ce 3 miliony kopii mówi? same za siebie. A? dziw, ?e Valve nie zdecydowa?o si? dodatkowo pomno?y? zysków poprzez sprzeda? muzyki z gry. Wcze?niej mieli?cie okazj? zassa? za darmo dwa odcinki z pe?nej ?cie?ki d?wi?kowej, dzi? nadesz?a pora na trzeci i ostatni. Read more about Muzyka z Portala 2 w komplecie, za darmo

Darmowe DLC do Portala 2

Wraz z premier? drugiego Portala Valve wspomina?o o tym, ?e b?dzie ci?gle wspiera? gr? dodatkow? zawarto?ci?. Na spe?nienie obietnic przysz?o nam jednak troch? czeka? - wed?ug ostatnich zapowiedzi, pierwsze DLC pojawi si? w po?owie wrze?nia. Dodatek zawiera? b?dzie nowe komnaty testowe, rankingi nowy tryb wyzwa? zarówno dla multiplayera i singleplayera, i "wiele wi?cej". Czemu za? trzeba by?o czeka? tak d?ugo? Doug Lombardi odpowiada: "Technicznie rzecz bior?c, to wci?? lato".

Fani produkcji Valve jak wida? przyzwyczaili si? do lu?nego traktowania terminów ustalanych przez producenta. Wkrótce po og?oszeniu debiutu DLC #1, w internecie pojawi? si? komentarz: "Czy kto? mo?e to przet?umaczy? na Valve-time?". Read more about Darmowe DLC do Portala 2

Muzyczny konkurs Portala 2 rozstrzygnięty!

Gry i muzyka pi?knie nap?dzaj? wzajemn? sprzeda? i popularno??, to wiadomo nie od dzi?. Do promocji swojego ostatniego dzie?a, Portal 2, ludzie z Valve Software naj?li popularn? grup? rockow? The National, aby nagrali ekskluzywn? piosenk? do ich gry. Tak narodzi?o si? Exile Vilify. Dodatkowo, przed kilkoma tygodniami, og?oszono konkurs na najlepszy teledysk do tego utworu i w?a?nie og?oszono wyniki. Read more about Muzyczny konkurs Portala 2 rozstrzygnięty!

DoTA2 na Gamescom, soundtrack z Portala 2

Valve nie przestaje zaskakiwa? graczy. Po og?oszeniu bardzo mi?ego programu letnich wyprzeda?y i konkursów, przyszed? czas na bardziej "growe" informacje. Jak zauwa?y? portal Eurogamer, na stronie producenta pojawi? si? wpis, ?e na targach Gamescom (17-21 sierpnia w Kolonii) zostanie zaprezentowana gra strategiczna. Prawdopodobnie chodzi o pierwszy pokaz DoTA2, kontynuacji s?awnego moda do Warcrafta 3.

Drug? informacj? jest opublikowanie kolejnej cz??ci soundtracku z Portala 2. W paczce znajduj? si? takie melodie, jak "I am not a moron", "Bring your Daughter to Work Day" czy "You Are Not Part of the Control Group". Plik z 18 kawa?kami znajdziecie pod TYM adresem. Trzecia cz??? jest ju? w drodze... Read more about DoTA2 na Gamescom, soundtrack z Portala 2

Muzyka z Portala 2

Lubicie melodie, które towarzysz? wam w grach? Zapewne wszyscy, którzy bawili si? przy pierwszym Portalu, doskonale pami?taj? ko?cowy utwór "Still Alive" w wykonaniu GLaDOS. Za spraw? Valve mo?ecie cieszy? si? nagraniami z drugiej cz??ci gry - paczka o wdzi?cznej nazwie "Songs To Test By - Volume 1" pojawi?a si? w?a?nie w internecie. Wa??c? niespe?na 160 mb paczk? z 22 melodiami znajdziecie w TYM miejscu. Read more about Muzyka z Portala 2

Co ty wiesz o posługiwaniu się sześcianem?

Portal jeden z drugim to wielce sympatyczne gry logiczno-zr?czno?ciowe, przez niektórych kwalifikowane nawet jako sztuka. Wydawa?oby si?, ?e jedyna sensowna sprawno??, jak? mo?na zdoby? w tych grach to operowanie portalami, transportuj?c si? szybko i efektownie. B??d. Go?? pseudonimem Schro opanowa? bowiem do perfekcji pos?ugiwanie si?… sze?cianami! Przed wami przesz?o 10 minut trików z portalow? kostk?, które spowoduj? u was stopniowy opad szczeny, a? do bardzo niewygodnej pozycji. Read more about Co ty wiesz o posługiwaniu się sześcianem?

Valve pamięta o waszych znajomych

"Singleplayer to ?wietna rzecz, ale staramy si? równie? zwróci? uwag? na to, ?e gracze maj? znajomych, i chcemy ich z nimi po??czy?" - powiedzia? Gabe Newell, prezes Valve, w rozmowie ze studentem z organizacji They That Are. Jego zdaniem, ka?da kampania pojedynczego gracza powinna oferowa? równie? udzia? w spo?eczno?ci poprzez ró?nego rodzaju opcje zaimplementowane w grze. Jako przyk?ad takiego rozwi?zania, Newell podaje oczywi?cie Portala 2.

Singleplayer z opcjami spo?eczno?ciowymi, a tak?e niekonieczny multiplayer - oto recepta Valve na to, co ka?da gra "musi mie?". Có?, chyba wi?kszo?? z nas lubi porównywa? "acziki" i statystyki ze znajomymi. A wy chwalicie si? osi?gni?ciami z zaliczanych tytu?ów na swoim profilu na Facebooku? Read more about Valve pamięta o waszych znajomych

Portal 2 wzbogaci się o DLC

Jak poinformowa?o graczy studio Valve Software, producenci Portala 2, jeszcze w lecie bie??cego roku gra zostanie wzbogacona o dodatkow? zawarto??, niezbyt odkrywczo nazwan? Portal 2 DLC #1. B?dzie ona rozszerzeniem zarówno dla trybu pojedynczego gracza, jak i multiplayera. Dobr? wiadomo?ci? jest równie? fakt, ?e DLC pojawi si? na wszystkich czterech platformach i b?dzie darmowe. Jednak?e, na bli?sze szczegó?y wci?? musimy poczeka?.

Grywalno?? samego tytu?u do?? trudno oceni? - wed?ug ostatnio opublikowanych statystyk, ledwo po?owa nabywców Portala 2 uko?czy?a gr?. Nie przeszkadza jej to jednak na uzyskiwanie bardzo wysokich not - ?rednia ocen wg serwisu Metacritic osi?gn??a godne podziwu 95/100 punktów. A jak wasze wra?enia z gry? Read more about Portal 2 wzbogaci się o DLC

Muzykalne wieżyczki

Wielkanoc ju? jutro, a ze ?wi?tem tym nieod??cznie kojarz? si? kurze jaja. Growe wielkanocne jajka to oczywi?cie ?arty pozostawione przez twórców, w mniej, lub bardziej widocznym miejscu. Sztuka ta obecnie wydaje si? by? w odwrocie, czasy, kiedy otwarcie kpiono z konkurencyjnych tytu?ów odesz?y ju? raczej w zapomnienie. Pozostaj? inne ?arciki - ostatnio na topie s? taneczno-muzyczne. Niedawno mieli?my bib? w windzie w Crysisie 2, a teraz odkryto muzyczne talenty robotów z Portala. Read more about Muzykalne wieżyczki

Nie wszystkim podoba się Portal 2

Cho? produkt Valve cieszy si? bardzo du?ym zainteresowaniem, o czym mogli?cie dowiedzie? si? dwa dni temu, i zbiera przy tym niezwykle wysokie oceny, nie wszyscy s? zadowoleni. Cz??? graczy postanowi?a zbojkotowa? drug? ods?on? Portala w serwisie Metacritic, podobnie jak niegdy? specjalnie zani?ano noty Spore w sklepie Amazon. O co chodzi? Nabywcy skar?? si? na DLC udost?pnione równocze?nie z premier? gry, d?ugo?? zabawy i jej wyra?ne ukonsolowienie. Read more about Nie wszystkim podoba się Portal 2

Portal 2 odblokowany!

Dzi?ki skoordynowanej i zmasowanej akcji graczy z ca?ego ?wiata, którzy s? spragnieni zabawy z Portalem 2, uda?o si? odblokowa? gr? na 3 dni przed jej zapowiedzian? dat? premiery w Europie! I cho? pocz?tkowo wydawa?o si?, ?e wyzwanie jest zbyt trudne, nie mamy teraz w?tpliwo?ci. W chwili pisania tych s?ów w Portala 2 gra ponad 55 tysi?cy osób. Dla porównania, na drugim miejscu jest CS:S z 11 tysi?cami u?ytkowników. Read more about Portal 2 odblokowany!

Portale dla leniwych

Skoki, biegi, po?ama?ce - nie ma w?tpliwo?ci, ?e Valve wykorzystuje znaczn? cz??? potencja?u zgromadzonego w technologii portali. Ale czy ka?de ich u?ycie musi by? a? tak powa?ne i niezb?dne do ?ycia? Autorzy CollegeHumor postanowili wyobrazi? sobie, jak wygl?da?oby nasze ?ycie, gdyby ka?dy z nas móg? sobie pozwoli? na posiadanie w?asnego egzemplarza Portal Guna. Nie oszukujmy si? - z nim s?owo "lenistwo" wkroczy?oby na nieosi?galny dot?d poziom. Read more about Portale dla leniwych

Strony