CD Projekt RED też czeka na next-geny

CD Projekt RED logoKiedy zobaczymy Wiedźmina 3 i Cyberpunk 2077? Cóż, wiele wskazuje na to, że najwcześniej za dwa lata. 2013 rok to tematy mniejszego kalibru. Żadnej premiery na miarę Wiedźmina — stwierdził na Twitterze Piotr Gnyp po rozmowie z przedstawicielami studia.

Podsumowanie konferencji CD Projekt RED

CD Projekt RED logoKilka godzin temu zakończyła się jesienna konferencja CD Projekt RED, podczas której firma wyjawiła swoje plany dotyczące GOG.com, narzędzi REDKit oraz Cyberpunk 2077 (tak, to już oficjalny tytuł gry). Poza tym studio ujawniło statystyki sprzedaży Wiedźmina 2.

Piractwo dla chwały?

The Witcher 2 logoGuillaume Rambourg z GOG.com podał, że - w przeciwieństwie do przewidywań całej branży - częściej łupem piratów padał Wiedźmin 2 w wersji pudełkowej (z DRM) niż pozbawiona zabezpieczeń kopia z GOG. Jak to możliwe?

Kiedy dostaniemy Wiedźmina 3?

The Witcher 2 logoLogiczną kontynuacją sukcesów serii Wiedźmin byłoby stworzenie trzeciej części. Oficjalnie jednak CD Projekt wciąż się waha - jak twierdzi Marek Ziemak, projektant poziomów, studio chce w latach 2014-15 wypuścić dwa erpegi, ale nic w ich sprawie nie jest jeszcze postanowione.

Tak jak wcześniej ogłosiliśmy, wiemy, że chcemy zrobić dwie nowe gry na lata 2014 i 2015, i że zostaniemy przy gatunku RPG. Wciąż jednak nie ma decyzji na poziomie zarządzania projektami - czym one będą i co stanie się z serią Wiedźmin - stwierdził Ziemak.

Nowy trailer Wiedźmina 2. Nudny

Wczorajszy 52-sekundowy wycinek trailera Wied?mina 2 mia? nas zach?ci? do obejrzenia pe?nej wersji, która pojawi?a si? dzi? w internecie. I cho? nie wnosi? w zasadzie nic ciekawego, czeka?em do dzi? w oczekiwaniu na co? fajniejszego. Przeliczy?em si?.

Wiosenna konferencja CD Projektu

Kiedy kilka dni temu CD Projekt mówi? o rozdawaniu za darmo "legendarnego RPG", w internecie zawrza?o. Co? Ale jak to? Dlaczego? Pytaniom nie by?o ko?ca. W napi?ciu wi?c czekali?my na wiosenn? konferencj? CDP, podczas której og?oszono, ?e darmow? gr? jest.. Fallout!

?eby pobra? za tego - co tu du?o mówi? - legendarnego RPG z 1997 r. trzeba uda? si? na GOG, zalogowa? si? na swoje konto i przypisa? do niego gr?. No i mie? nieco farta, bo serwis momentalnie pad? pod naporem t?umu graczy. Promocja jest ograniczona czasowo - Fallouta mo?na doda? do konta tylko przez najbli?sze 47 godzin.

Wiedźmin 2 przerósł oczekiwania CDP

Podsumowuj?c sprzeda? w 2011 roku CD Projekt nie kry? swojego zadowolenia z wyników Wied?mina 2. Gra znalaz?a ponad 1,1 mln nabywców, z czego 270 tys. kupi?o gr? w wersji cyfrowej (poprzez GOG - 40 tys.). Oprócz tego wydawca sprzeda? ponad 400 tys. sztuk pierwszego Wied?mina (145 tys. w dystrybucji cyfrowej). A przecie? przed nami jest jeszcze premiera gry w wersji na X360, która mo?e do?o?y? spor? cegie?k? do ogólnego wyniku - popatrzcie tylko na 2 nowe trailery.

O konsolowym Wiedźminie2 słów kilka i trailer

Były już dziś dobre wieści dla pecetowców, są i dla konsolowców, a ściślej mówiąc posiadaczy Xboksów 360. Jakiś czas temu otrzymaliśmy oficjalne zapewnienie o tym, że Wiedźmin 2 trafi na maszynki MicroSoftu, a dziś, po konferencji CD Projekt RED w Warszawie, przyszedł czas na konkrety. Dużo konkretów i fenomenalny zwiastun-intro. Nawet jeśli nie zamierzacie nabywać drugiego Wieśka w wersji konsolowej, to czytajcie dalej koniecznie.

CD Projekt rezygnuje z walki z piratami

W po?owie grudnia pojawi?a si? informacja, ?e CD Projekt z pomoc? prawników i internetowych ?ledczych zabiera si? za osoby, które nielegalnie pobra?y Wied?mina 2. Jednak po miesi?cu dzia?a? firma musia?a zawiesi? projekt. Wed?ug wydanego dzi? o?wiadczenia, akcja wyszukiwania piratów zosta?a zako?czona po masowym prote?cie graczy z ca?ego ?wiata. Uskar?ali si? oni na to, ?e w walce o prawa autorskie mo?e ucierpie? wiele niewinnych osób.

List otwarty do spo?eczno?ci graczy od CD Projekt RED

CD Projekt wyjaśnia akcję ścigania piratów

"Widzieli?my w internecie zaniepokojenie naszymi wysi?kami skierowanymi na ukrócenie piractwa i mo?emy was zapewni?, ?e podejmujemy kroki prawne tylko i wy??cznie w stosunku do osób, co do których mamy 100% pewno??, ?e pobra?y gr? nielegalnie" - powiedzia? przedstawiciel CD Projektu komentuj?c ostatnie doniesienia portalu TorrentFreak. Przypomnijmy - chodzi o wystawianie piratom rachunku na kwot? ponad 900 euro za ?ci?gni?cie Wied?mina 2.

CD Projekt bierze się za piratów

Pami?tacie jak Marcin Iwi?ski wylicza? ile razy móg? zosta? spiracony Wied?min 2? Widocznie na samym gadaniu si? nie sko?czy?o, bo studio wkroczy?o na wojenn? ?cie?k? z piratami. Wed?ug doniesie? portalu TorrentFreak, CD Projekt wynaj?? firm? ?ledz?c? osoby, które pobra?y z internetu nielegalne kopie gry. Akcja dzia?a ju? w Niemczech, gdzie po wytropieniu odpowiednich delikwentów, zosta?y im wystawione rachunki na drobn? kwot? blisko 912 euro (1230 dolarów) od g?owy.

"B?dziemy ?ledzi? nielegalne udost?pnianie plików [Wied?mina 2] maj?c nadziej? na to, ?e ludzie uznaj? gr? za dobr? na tyle, by zmieni? podej?cie i zap?aci? za ni?" - powiedzia?a Agnieszka Szostak z CDP.

CD Projekt Red przegrał spór z Namco Bandai

"Nie jeste?my do ko?ca zadowoleni z werdyktu. Mimo to wykonamy go. Najwa?niejsz? spraw? dla nas jest jednak zako?czenie sporu" - powiedzia? Marcin Iwi?ski z CD Projektu po og?oszeniu wyroku francuskiego rz?du. Spór ci?gn?cy si? od kilku miesi?cy dotyczy? kwestii wydania na ?wiecie Wied?mina 2 w wersji X360. CD Projekt chcia? bowiem, by zaj?? si? tym koncern THQ (z którym podpisa? wst?pn? umow?), ale swoje ??dania zg?osi?o Namco Bandai - wydawca wersji pecetowej.

Wiedźmin 2 spiracony 4,5 mln razy?

Wed?ug Marcina Iwi?skiego, wspó?za?o?yciela CD Projektu, Wied?min 2 zosta? nielegalnie pobrany jakie? 4,5 mln razy. Sk?d akurat taka, a nie inna liczba? Zdaniem Iwi?skiego, chodzi tu o prost? matematyk? po??czon? z systematyczn? obserwacj?. "Te 4,5 miliona to tylko szacunkowy wynik i jest to raczej optymistyczne za?o?enie. Sprzedali?my oko?o miliona legalnych egzemplarzy, wi?c stosunkowo nie jest ?le. Ale rzeczywisto?? mo?e by? znacznie gorsza".

Kolejna gra od CDP RED powstanie szybciej

Adam Badowski z CD Projekt RED wyjawi? w rozmowie z portalem Rock, Paper, Shotgun, ?e nowa gra studia - Wied?min 3? - prawdopodobnie ujrzy ?wiat?o dzienne szybciej ni? obaj poprzednicy. "Stworzenie kolejnej gry powinno nam zaj?? mniej czasu. Oczywi?cie, trzeba wzi?? pod uwag? tak?e inne czynniki. Je?li na przyk?ad zdecydujemy si? stworzy? rozszerzenie, mo?e to nieco spowolni? prac? nad nowym projektem" - stwierdzi?.

Wszyscy za? fani drugiego Wied?mina powinni zainteresowa? si? wersj? 2.0, która ju? za 2 dni b?dzie dost?pna do pobrania. Lista poprawek jest d?uga?na i prezentuje si? nast?puj?co:

Wiedźmin 3 - CDP RED daje dyskretne znaki

Jan Bartkowicz z CD Projekt RED przyzna?, ?e trzecia cz??? przygód Geralta z Rivii jest ca?kiem prawdopodobna. "Pierwsza cz??? gry bez w?tpienia mog?a by? samodzielna, ale druga ods?ona trylogii ma bardzo otwarte zako?czenie i du?e pole do manewru przy starcie trzeciej cz??ci" - powiedzia? w wywiadzie z portalem The-Witcher.de. Jako uzasadnienie Bartkowicz poda? podobie?stwo do... filmowych Piratów z Karaibów.

"Spójrzcie dla przyk?adu na Piratów z Karaibów. Pierwsza cz??? mia?a ca?kowicie spójn? fabu?? z niemo?liw? do zmienienia przysz?o?ci?; ale potem sobie my?lisz, ?e to jednak powinna by? trylogia" - powiedzia? przedstawiciel CDP RED.

Póki co studio pracuje nad przeniesieniem Wied?mina 2 na X360, wi?c pr?dko "trójki" nie zobaczymy.

Strony