Epic pracuje nad 5 tytułami, w tym 1 od PCF

Jak dowiedzieli?my si? od Mike'a Cappsa, szefa Epic Games, studio pracuje aktualnie nad a? 5 grami. Co wi?cej, mo?emy spodziewa? si? sporo nowo?ci - ?aden bowiem z tych tytu?ów nie nale?y ani do cyklu Gears of War, ani Unreal. Ale to nie koniec niespodzianek. Capps zdradzi?, ?e rodzime studio People Can Fly siedzi nad czym? nowym - "Wiemy, ?e PCF mo?e stworzy? naprawd? zabawny projekt i nauczyli?my si? dobrze wspó?pracowa? - i efekty b?dzie mo?na zobaczy? w ich nast?pnej grze".

A co z pozosta?ymi czterema tytu?ami? Póki co Epic, poza zapewnieniem o swojej mi?o?ci do Unreala, nie ujawnia ?adnych szczegó?ów. "Unreal i Unreal Tournament wci?? maj? du?y wp?yw na ca?e studio, nawet mimo faktu, ?e nie pracujemy nad ?adnym projektem zwi?zanym z t? mark?" - komentuje Capps.