jGuardian - cross-platform rcon tool

jGuardian to aplikacja napisana przez Anubisa (cz?onka spo?eczno?ci) G4G), s?u??ca do zarz?dzania serwerami gier poprzez RCONa. W chwili obecnej program obs?uguje rcona Battlefielda 3. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby program móg? obs?ugiwa? ka?dy serwer gry posiadaj?cy intefrjes RCONa. Program zosta? napisany w javie, przez co mo?na go uruchomi? na ka?dej platformie na której dzia?a java. Mo?e to by? linuks ( testowali?my na archaicznej Fedora Core 6) ale tak?e na windows server 2003.
jGuardian to demon - nie posiada interfrejsu graficznego. Aby wi?c cieszy? si? z aplikacji, musimy skorzysta? z panelu zainstalowanego na dowolnym hostingu www. jGuardian jest programem z otwartym API. Oznacza to, ?e osoba dobrze zorientowana w programowaniu w javie, jest w stanie napisa? w?asny, dzia?aj?cy plugin.
jGuardian zosta? napisany w czasie wolnym. Podobnie jak panel. O ile panel jest aplikacj? prost?, sam deamon zjad? setki godzin pracy Anubisa.

Autorzy nie bior? ?adnej odpowiedzialno?ci za szkody wynik?e z u?ywania tego oprogramowania.

Je?li chcecie aby program rozwija? si?, dajcie nam zna? na Forum w dziale suportu.
jGuardiana mo?na pobra? w dziale download

Je?li chcesz si? dowiedzie? jak zainstalowa? demona, rzu? okiem do manuala.

Je?li chcesz si? czego? dowiedzie? jak zarz?dza? botem w panelu skieruj si? do manuala.

Program jest udost?pniany za darmo, jednak zabraniamy w tej chwili uruchamianie go w celach komercyjnych.