jGuardian - rcon tool - premiera


Przed momentem udost?pni?em na stronie projektu jGuardiana mo?liwo?? ?ci?gni?cia aplikacji. jGuardian to program napisany w javie którego twórc? jest Anubis (cz?onek spo?eczno?ci G4G). S?u?y generalnie do adminowania na serwerach gier, poprzez rcona. W chwili obecnej umo?liwia zarz?dzanie serwerami Battlefield 3.

jGuardian to silnik z w?asnym API, zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby za pomoc? jGuardiana zarz?dza? w przysz?o?ci, serwerem dowolnej gry. jGuardian wymaga panelu, który instalujecie sobie na dowolnym hostingu www. Szczegó?y jak zainstalowa? i u?ywa? jGuardiana znajdziecie w naszym manualu. Program w chwili obecnej nie ma wielu opcji, które posiada konkurencja. Jednak to tylko kwestia czasu aby wzbogaci? si? o nowe funkcje ( struktura pluginów).
Jednocze?nie apeluj? o wsparcie programu przez spo?eczno?? Battlefielda. Przyda si? ka?da pomoc. Przez pomoc rozumiemy takie czynno?ci jak zg?aszanie b??dów, propozycje, a tak?e poprzez konkretny udzia? programistów.
Dzi?kuj? ludziom którzy pomogli nam doprowadzi? do premiery (a by?o ci??ko). W szczególno?ci brawa nale?? si?:
- cyrq, Kobrze, seffikowi, Nuitariemu, kiartanowi, pangrysowi i Wilkowi.
Informuj? jednocze?nie ?e program mo?na pobra? ze strony downloadu jGuardian
Program jest ca?kowicie prywatn? inicjatyw? Anubisa i moj?. Firma INEA udzieli?a nam wsparcia w postaci hostingu i zaufa?a projektowi.
Zapraszam na FORUM do sekcji jguardiana.