Mecz G4GvsMH w BF:BC2

Pomimo premiery Battlefield 3, stary dobry Battlefield Bad Company 2 trzyma si? mocno, tak?e na G4G.pl. Dzi?ki temu spo?eczno?? tej gry ma szanse wykaza? si? i pokaza? na co j? sta?. Klan Modern Hussary zaproponowa? mecz i z tej szansy mamy zamiar skorzysta?. Mecz odb?dzie si? w najbli?szy wtorek (24.I.2012) o godzinie 20:00 na trzech mapach w trybie CQ, 12vs12. Wszystkie tryby maszyny ruszy?y, czas aby?cie teraz wy pokazali, ?e jest sens robi? takie mecze. Wi?cej informacji w rozwini?ciu.

Aktualizacja 23.I
16 osób wybranych dla 2 osób miejsca zabrak?o, jedna nie wpisa?a swojego nicka. Czeka? na maile z informacj? i has?ami w dniu dzisiejszym.

Mail z informacjami wys?any do wszystkich bior?cych udzia?. Sprawd?cie swoj? poczt?

Jak wy?ej zosta?o wspomniane potrzeba 12 osób, wybrane zostanie 16 osób(4 rezerwy). Ka?da osoba zagra, nawet ta przydzielona do rezerwy. Je?li zainteresowanie b?dzie na tyle du?e, mo?liwe jest stworzenie dwóch pe?nych sk?adów . Jak zawsze udzia? mog? bra? osoby bez perma na G4G, za niestawienie si? grozi ban oraz zakaz udzia?u w innych eventach G4G.
Pozosta?e zasady:
Mapy: Port Arica, Kana? Panamski, Pustynia Atakama w trybie CQ po 200 ticketów, ka?da mapa z rewan?em.
Ustawienia serwera: gra w trybie normal z w??czonym FF, wy??czonym 3D spotem.
Zasady gry:Ca?kowity zakaz wst?pu do bazy wroga, podk?adania min pod baz?, czyli tak jak to wygl?da na serwerach G4G. Dodatkowo zakazane u?ywanie RPG/CG jako bro? przeciwpiechotna.
Obowi?zkiem ka?dego gracza jest posiadanie wype?nionego profilu G4G z gry BFBC2 oraz Mumble i wcze?niejsze jego skonfigurowanie i sprawdzenie, mikrofon tak?e obowi?zkowy, nie chcemy niemych osób. Dla niewiedz?cych o co chodzi na górnej belce macie dzia? poradniki.
Zapraszam wi?c do zabawy, zapisy trwaj? do niedzieli do godziny 24:00(22.I.2012 24:00), kolejno?? zg?osze? nie ma znaczenia. Wybór osób w poniedzia?ek popo?udniu.

Turnieje: