Minecraft na G4G Zagraj i ty

Od startu serwera Minecraft na G4G.pl min?? ju? prawie miesi?c. Od tego czasu serwer przeszed? wiele zmian i mnóstwo problemów. Po pocz?tkowym chaosie powsta?a koncepcja wirtualnego miasta. Sama wizja miasta ewoluowa?a z ka?dym dniem, a pomys?ów na jego rozwój jest nadal mnóstwo, tylko czasu brak. Jednak i sami gracze nie pró?nuj? i rozwijaj? miasto, które potrafi zaskoczy? nawet osob?, które tej gry nienawidzi. Wst?p ten jednak wiele nie wyja?nia, a na konkrety zapraszam do rozwini?cia.

Aktualnie miasto posiada ponad 100 domów, kilka atrakcji turystycznych oraz 8 dzielnic tematycznych. System p?atnego metra w celu szybkiego przemieszczania si? po mie?cie. Admin Shop w którym mo?na kupi? i sprzeda? surowce oraz centrum handlowe, gdzie gracze maj? mo?liwo?? za?o?enia w?asnych sklepów. Wszystkie zasady budowania i regulamin na forum w dziale Minecraft. Nic jednak nie przeszkadza, aby zamieszka? gdzie? w buszu z dala od cywilizacji. Czyli dla ka?dego znajdzie si? miejsce. Jak si? prezentuje aktualnie miasto mo?na obserwowa? w tym temacie.

Najwa?niejsz? zmian? w ostatnim czasie by?o przej?cie serwera do wersji 1.6.6 Najwa?niejszymi zmiany to:

*Dodanie mo?liwo?ci tworzenia map
*Obs?uga „piek?a” w multi
*Tworzenie w?azów
*Dodanie trawy


Reszta zmian to wi?ksze i mniejsze poprawki do gry, pe?na lista na blogu twórcy. Wszystko to ju? jest obs?ugiwane na naszym serwerze wraz z dodatkowymi wtyczkami w stylu: zabezpieczenia twojego terenu przed zniszczeniem przez kogo? innego, przymus jedzenia co jaki? czas, oraz start kit dla ka?dego gracza, który si? pierwszy raz zaloguje.
Nigdy w to nie gra?e? i nie wiesz o co chodzi w tej grze i jak zacz?? nic trudnego na YT istnieje mnóstwo poradników, osobi?cie polecam ten kilkuodcinkowy autorstwa MinecraftPL http://www.youtube.com/watch?v=1N69HbaBFbY
Polecam gra? z niestandardowymi teksturami, ka?dy wie, ?e bez nich gra odpycha
A co czeka osoby które chc? do??czy? do spo?eczno?ci gry? Ostatni? najwi?ksza atrakcj? jest tzw. Tor przeszkód(oryginalnych nazw to my nie wymy?lamy) w którym musisz przej?? kilka zagadek sprawno?ciowych, aby na sam koniec doj?? do zagadek logicznych. Nie jest to takie ?atwe, jeszcze nikomu nie uda?o si? zej?? poni?ej 2 godzin. Oczywi?cie na samym ko?cu czeka ci? nagroda w postaci itemów z gry(kilofy, zbroje, bro?, pieni?dze). Je?li w ogóle uda ci si? przej??.
Dla ka?dego znajdzie si? dzia?ka jakiej potrzebuje na swój projekt/dom. Najbardziej poszukiwani s? ludzie ch?tni zbudowa? co? naprawd? du?ego i efektownego, dla nich admini b?d? mogli pomóc materialnie i nie tylko.
Dla turystów te? nie brakuje atrakcji w postaci: Piramidy, statku, wie?owców, pixelartu i wielu ciekawych konstrukcji.
Nie czekaj wi?c i do??cz, wszelkie dane na stronie serwera http://g4g.pl/serwer-minecraft-g4g
A co w przysz?o?ci? Kolejna kraina tym razem motyw pustynny, nast?pnie do??czy do tego motyw piek?a. Kolejne stacje metra i rozwój miasta w dalszych kierunkach. Budynki u?yteczno?ci publicznej w stylu dyskotek, lodowisk czy areny walk. Na forum pojawi? si? wszelkiego rodzaju poradniki przydatne do grania na serwerze. A kto wie czy w jakiej? przysz?o?ci nie zostanie stworzona ca?kiem nowa mapa specjalnie stworzona pod miasto. Reszta zale?y od was i waszej pomys?owo?ci i propozycji, zostaj? tylko do??czy? do spo?eczno?ci Kartonowa