Nowe Kartonowo w wersji 1.1

Nie tylko DICE wypuszcza nieprzemy?lane updaty gry, które powoduj? nowe problemy. Niestety ten sam problem dotkn?? serwer Minecraft po wyj?ciu wersji 1.1. Wraz z przej?ciem stare Kartonowo przesta?o dzia?a? i wszystko z tamtej mapy przepad?o na wieki. Jednak cz??? spo?eczno?ci nie za?ama?a si? i szybko wymy?li?a now? wizj? Kartonowa. W ci?gu tygodnia uda?o si? wszystko doprowadzi? do porz?dku i serwer jest w pe?ni gotowy na graczy. Po szczegó?y zapraszam w rozwini?ciu.

Nowe Kartonowo stawia na zachowanie naturalnego terenu, który od kilku wersji potrafi stworzy? cuda. W ten sposób centrum miasta le?y nad rzek? w okolicy mamy szczyty oraz wielki las zimowy. Koniec z wielkim p?askim miastem , nowe Kartonowo jest ma?e, bez wi?kszych bajerów tylko to co wystarcza naszej ma?ej spo?eczno?ci. Gracze dostali rozbudowany AdminShop, mo?liwo?? hodowli w mie?cie, 3 inne ?wiaty: do wydobycia materia?ów, Nether, Ender. Rozmiar dzia?ki zale?y teraz od potrzeb osoby, a nie sztywnego rozmiaru dzia?ek.
Dodatkowo w celu wyró?nienia najaktywniejszych graczy oraz nagradzanych w eventach dosz?a nowa ranga Mega Karton umo?liwiaj?ca ustawienie kilku /sethome oraz teleportacje do graczy.
Wszystkie zmiany i pomys?y graczy sprawi?y, ?e miasto ?yje swoim w?asnym ?yciem i tylko od graczy zale?y jak si? b?dzie prezentowa? w przysz?o?ci. W tym miejscu dzi?kuje za pomys?y i pomoc w budowie dla Kocura, Czarka, Dzichadera i kilku innym osobom za wk?ad dzi?ki którym serwer ponownie od?y?.
Zapraszam nowych jak i starych graczy na nowy start. Wszelkie informacje jak zawsze na forum.
[img_assist|nid=7869|title=|desc=|link=node|align=|width=120|height=64][img_assist|nid=7871|title=|desc=|link=node|align=|width=120|height=64][img_assist|nid=7872|title=|desc=|link=node|align=|width=120|height=64][img_assist|nid=7873|title=|desc=|link=node|align=|width=120|height=64]