Regulamin hostingu serwerów gier


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH G4G.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług Hostingowych przez spółkę INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25 , 60-211 Poznań, REGON 630239680, NIP 779-10-02-618, wpisaną do rejestru przedsiębior­ców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056936, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy - 4.533.000 zł, w całości wpłacony, nr rejestrowy GIOŚ: E0011196WBW.
W zakresie Usług Hostingowych świadczonych przez spółkę INEA można się kontaktować za pośrednictwem adresu mailowego admin@g4g.pl

§2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. „Awaria” – uszkodzenie powodujące przerwę w świadczeniu Usług Hostingowych, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających z działania Siły wyższej;
2. „Konsument” – osoba fizyczna zawierająca Umowę Hostingową w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. „Usługodawca” – INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, która świadczy Usługi Hostingowe;
4. „Użytkownik” – podmiot (w tym Konsument) określony w Cenniku, posiadający Konto na portalu G4G.pl oraz korzystający z Usług hostingowych.
5. „Konto” - zostaje utworzone przez użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego gdzie konieczne jest podanie identyfikatora, hasła oraz aktualnego adresu email. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem;
6. „Usługi Hostingowe” - udostępnienie mocy obliczeniowej serwera Usługodawcy /udostępnienie pamięci podłączonych do sieci serwerów Usługodawcy na rzecz Użytkownika, w celu prowadzenia przez Użytkownika rozgrywek przez Internet, w oparciu o legalne oprogramowanie Użytkownika,w tym legalne oprogramowanie Serwera gry, za opłatą;
7. „Regulamin Usług Hostingowych” – niniejszy Regulamin świadczenia Usług Hostingowych, zamieszczony pod adresem http://g4g.pl;
8. „Serwis” – portal internetowy zamieszczony pod adresem http://g4g.pl, udostępniający Serwery gier, Serwery głosowe, oraz Serwery pod aplikacje zarządzające serwerami gier, działający wraz z towarzyszącymi subdomenami, którego właścicielem oraz administratorem jest Usługodawca;
9. „Cennik” – katalog Usług Hostingowych świadczonych przez Usługodawcę wraz z wykazem tych Usług oraz zestawieniem cen zamieszczony pod adresem http://g4g.pl;
10. „Panel” - aplikacja udostępniona na stronach Serwisu, służąca do zamawiania oraz zarządzania Usługami Hostingowymi;
11. „Płatność” - sposób uiszczenia na rzecz Usługodawcy opłat z tytułu korzystania z Usług Hostingowych przez Użytkowników w postaci przelewu internetowego; „Serwer gry” - oprogramowanie dostarczone przez producenta gry służące do prowadzenia rozgrywek przez Internet;
12. „Serwer głosowy” – oprogramowanie dostarczone przez producenta komunikatora głosowego służące do kontaktowania się przez Internet;
13. „Siła wyższa” – zdarzenie niezależne od Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w tym wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;
14. „Slot” - miejsce na Serwerze gry bądź Serwerze głosowym przeznaczone dla pojedynczego Użytkownika.
15. „Umowa Hostingowa” – umowa o świadczenie Usług Hostingowych zawarta pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem poprzez dokonanie czynności określonych w Regulaminie Usług Hostingowych;
16. „Urządzenie” – sprzęt Użytkownika, służący do korzystania z Usług Hostingowych (w szczególności komputer).
17. „Portfel” - powiązana z kontem Użytkownika, baza danych, odzwierciedlająca wpłaty dokonywane na konto INEA S.A. Za pośrednictwem platform: przelewy24.pl, paypal i SMS Premium.

§ 3.

1. Usługodawca świadczy Usługi Hostingowe w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Usług Hostingowych, a Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Usług Hostingowych przed zawarciem Umowy Hostingowej. Użytkownik będący Konsumentem zostanie powiadomiony o treści Regulaminu Usług Hostingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres mailowy.
2. Dokonanie przez Użytkownika czynności faktycznych określonych w § 4 ust. 2 poniżej, jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Usług Hostingowych.

3. Usługodawca może przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy Hostingowej posługiwać się osobami trzecimi.

4. Użytkownik (z wyłączeniem Konsumentów) wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy komunikatów marketingowych drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik (Konsument) ma prawo odmówić zgody na otrzymywanie od Usługodawcy powyższych komunikatów.

5. Użytkownik wyraża zgodę na pojawianie się reklam tekstowych w czasie korzystania z Usług Hostingowych.

Rozdział II. Zawarcie Umowy Hostingowej. Rozpoczęcie świadczenia Usług Hostingowych.

§ 4.

1. W celu zawarcia Umowy Hostingowej Użytkownik dokonuje czynności polegających na wypełnieniu formularza zamówienia Usług Hostingowych, znajdującego się na stronie http://g4g.pl. W treści formularza zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru platformy (gry lub usługi), czas jej trwania oraz maksymalną liczbę Slotów (o ile jest to konieczne). W związku z rejestracją poprzedzającą zawarcie Umowy Hostingowej Usługodawca nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika i nie przetwarza tych danych.

2. Użytkownik zawiera Umowę Hostingową z chwilą dokonania Płatności, o ile postanowienia Regulaminu Usług Hostingowych nie stanowią inaczej. Użytkownik przed dokonaniem Płatności zapoznaje się z instrukcjami obowiązującymi u operatora Płatności.

3. Umowa Hostingowa zostaje zawarta na czas oznaczony i wygasa automatycznie z upływem okresu objętego terminem płatności, określonym w Cenniku. Użytkownik w czasie trwania Umowy Hostingowej może korzystać z Usług Hostingowych wielokrotnie w okresie objętym płatnością. W przypadku wypowiedzenia Umowy Hostingowej przez Użytkownika przed okresem jej obowiązywania, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu na rzecz Użytkownika niewykorzystanej części opłaty, która traktowana będzie jako kara umowna z tytułu niewykonania zobowiązania przez Użytkownika.

4. Okres korzystania z Usług Hostingowych zadeklarowany w formularzu zamówienia liczony jest od momentu aktywacji tych Usług.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia świadczenia (aktywacji) Usług Hostingowych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia dokonania przez Użytkownika czynności określonych w § 4 ust. 2 powyżej.
Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Usługodawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Użytkownika.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia Usług Hostingowych jeżeli będzie to wymagane przez producenta oprogramowania gry lub z innej przyczyny. Jeżeli charakter zmian na to pozwoli, nie będą one powodować zmiany warunków świadczenia Usług Hostingowych aż do zakończenia okresu objętego opłatą. W przeciwnym razie Użytkownikowi Konsumentowi przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia Umowy Hostingowej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zmianie. Brak oświadczenia o wypowiedzeniu traktowany będzie jako zgoda na zmiany. Prawo wypowiedzenie nie dotyczy zmiany na korzyść Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia Umowy Hostingowej w ww. sytuacji Użytkownikowi przysługiwać będzie zwrot niewykorzystanej części opłaty.

7. Użytkownik Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Hostingowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia oraz do zwrotu opłaty.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania zawierania kolejnych Umów Hostingowych w sytuacji wystąpienia ograniczeń technicznych.

Rozdział III. Konfiguracja i korzystanie z Usług Hostingowych. Zakres praw i obowiązków Stron.

§ 5.

1. Warunkiem korzystania z Usług Hostignowych jest posiadanie przez Użytkownika legalnego oprogramowania w tym legalnego oprogramowania Serwera gry, Urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego m.in. w przeglądarkę internetową oraz program pocztowy.

2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zarządzanie Usługami Hostingowymi poprzez Panel.

3. Usługodawca zobowiązuje się w momencie aktywacji Usług Hostingowych do instalacji niezbędnych plików oraz ich odpowiedniej konfiguracji.

4. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą w czasie korzystania z Usług Hostingowych, w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy komunikatów technicznych oraz zobowiązuje się do ich stosowania.

5. W trakcie korzystania z Usług Hostingowych Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłową konfigurację własnego serwera (zmienne specyficzne dla danej gry).

6. Usługodawca może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie Usług Hostingowych na okres nie dłuższy niż 48 godziny w skali miesiąca w przypadku okoliczności uniemożliwiających spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości.

7. Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy Serwera gry i Serwera głosowego. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zmiany wartości parametrów ustalonych podczas zamówienia Usług Hostingowych, tj. usunięcia hasła w przypadku Serwera prywatnego, zmiany maksymalnej ilości Slotów oraz wartości parametrów zwiększających obciążenie procesem Serwera gry. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej zmiany parametrów w przypadku naruszenia niniejszych ustaleń.

8. Użytkownik ma prawo do instalacji modyfikacji i rozszerzeń Serwera gry wyłącznie z listy dostępnych opcji na stronie Serwisu. Użytkownik może wnioskować w trakcie korzystania z Usług Hostingowych o udostępnienie dodatkowych modyfikacji niedostępnych na stronie Serwisu, co może nastąpić wyłącznie po aprobacie administratora Usługodawcy.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji Usług Hostingowych świadczonych na rzecz Użytkownika w przypadku zużywania przez Użytkownika ponad normę zasobów Serwera.

10. Użytkownik nie jest uprawniony do:
a) przesyłania innym osobom niezamówionych treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
b) dalszego udostępniania Usług Hostingowych osobom trzecim, w tym publikowania hasła do Serwera prywatnego w środkach masowej komunikacji takich jak serwisy społecznościowe, fora internetowe, strony www itp. lub rozpowszechniania w inny sposób;
c) powodowania zjawiska przeciążenia Serwera gry;
d) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić Urządzenia innych Użytkowników sieci Internet, Serwis lub serwer Usługodawcy;
e) omijania zabezpieczeń zastosowanych przez Usługodawcę w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług Hostingowych;
f) przechowywania na przestrzeni dyskowej przypisanej do Usług Hostingowych prywatnych plików Użytkownika nie związanych z Usługami Hostingowymi, w szczególności filmów, muzyki itp.;
g) naruszania praw autorskich i prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich
h) wykorzystywania Usług Hostingowych w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

11. W przypadku zainstalowania przez Użytkownika we własnym zakresie oprogramowania, o którym mowa w § 5 ust. 8 powyżej (udostępnione mody) ponosi on pełną odpowiedzialność za skutki takiej instalacji.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakość świadczonych Usług Hostingowych lub ich niedostępność w sytuacji wystąpienia Siły wyższej spowodowanego nieosiągnięciem parametrów technicznych przez Urządzenie stosowane przez Użytkownika (w tym także w sytuacji przeciążonego łącza Użytkownika, międzyoperatorskiego lub nieprawidłowego ustawienia serwera Użytkownika, serwerów autentyfikujących producentów gier oraz serwerów zapewniających uczciwą rozgrywkę (np. PunkBuster lub VAC);
b) uszkodzenia Urządzeń stosowanych przez Użytkownika lub ich niewłaściwej eksploatacji i związanej z tym niemożności korzystania przez Użytkownika w całości lub części z Usług Hostingowych;
c) obniżenie przepływności łącza, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
d) szkody wynikłe z braku lub nienależytego zabezpieczenia przez Użytkownika danych lub oprogramowania Urządzeń, jak również urządzeń do nich przyłączonych;
e) naruszenia przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich;
f) szkodliwe i bezprawne działanie osób trzecich, którym Użytkownik umożliwił dostęp do Usług Hostingowych;
g) treści przekazywane lub przesyłane przez Użytkownika z wykorzystaniem Usług Hostingowych;
h) utratę przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do Usług Hostingowych lub wykorzystanie tych danych przez osoby niepowołane;
i) niedostępność świadczonych przez Usługodawcę Usług Hostingowych, spowodowaną brakiem realizacji przez Użytkownika obowiązków określonych w Regulaminie Usług Hostingowych;
j) za działania innych użytkowników sieci Internet;
k) za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w sieci Internet;
l) nieprawidłowości występujące podczas dokonywania płatności za korzystania z Usług Hostingowych przez Użytkownika;
m) za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie;
n) korzyści utracone przez Użytkownika w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Hostingowej przez Usługodawcę;
o) zaprzestanie świadczenia Usług Hostingowych z przyczyn zależnych od producenta oprogramowania gry.

13. Usługodawca nie jest obowiązany do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą lub naprawą Urządzeń Użytkownika, w szczególności do ich regulacji, konfiguracji lub adaptacji.

14. W celu poprawnego dokonania Płatności za Usługi Hostingowe oraz dla prawidłowego funkcjonowania Usług Hostingowych Użytkownik zobowiązany jest uruchomić i utrzymywać w czasie trwania sesji tzw. ciasteczka (ang. Cookies) tj. informacje zapisywane przez serwer Usługodawcy na Urządzeniu, które umożliwiają Usługodawcy identyfikację Urządzenia Użytkownika i zapamiętywanie danych identyfikujących płatność Użytkownika, a także uruchomić JavaScript.

15. Niektóre serwery gier, do poprawnego działania, wymagają podania tokena, przypisanego do konta Steam Użytkownika. Usługodawca zabezpieczył obsługę tokena. Dostęp do tokena w panelu g4g.pl może mieć tylko i wyłącznie osoba, która wykupiła Usługę. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za straty, wynikłe z utraty prywatności tokena Steam. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania prywatności tego parametru.

Rozdział IV. Opłaty.

§ 6.

1. Użytkownik wnosi opłatę za Usługi Hostingowe z góry, przed rozpoczęciem korzystania z Usług Hostingowych, za pomocą przelewu, lub pośrednio za pomocą wirtualnego Portfela (po wcześniejszym zasileniu salda), dokonanego za pośrednictwem strony Serwisu i operatora Płatności (system Przelewy24) .

2. Wysokość opłat z tytułu korzystania z Usług Hostingowych oraz sposób taryfikowania określone są w Cenniku.

3. Usługodawca przystępuje do realizacji Usług Hostingowych po uiszczeniu przez Użytkownika pełnej kwoty opłaty za wybrany rodzaj i okres korzystania z Usług Hostingowych przewidzianej w Cenniku.

4. W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik powinien zwrócić się ze stosowną prośbą w tym zakresie do administratora Serwisu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, wskazując dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

5. Dniem uiszczenia opłat przez Użytkownika jest data wpływu należności na rachunek bankowy operatora Płatności.

6. Cennik jest podawany przez Usługodawcę do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu przed zawarciem Umowy Hostingowej.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Cenniku. Zmiany cen nie wiążą Użytkowników do zakończenia okresu objętego opłatą.

8. Wszelkie płatności dokonywane (zasilanie wirtualnego Portfela) za pomocą usługi SMS Premium, świadczonej przez operatora Płatności (system Przelewy24.pl) nie podlegają zwrotowi.

9. Środki zgromadzone w wirtualnym Portfelu Użytkownika mogą zostać przez niego przekazane innemu Użytkownikowi, przy czym operacja ta, może zostać zrealizowana za pomocą Panelu.

10. Przekazanie środków do innego Portfela Użytkownika jest operacją nieodwracalną.

11. Środków zgromadzonych w Portfelu użytkownika, Usługodawca nie może Użytkownikowi wypłacić. Środki te służą tylko i wyłącznie do dokonania płatności za usługi Usługodawcy.

Rozdział V. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji.

§ 7.

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w Regulaminie Usług Hostingowych terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Hostingowych lub wystąpienia Awarii.

2. Usługodawca nie odpowiada za reklamacje dotyczące procesu Płatności. W przypadku otrzymania od Użytkowników takich reklamacji zostaną one przekazane przez Usługodawcę do operatora Płatności.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika;
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d) datę zawarcia Umowy Hostingowej i termin rozpoczęcia świadczenia Usług Hostingowych - w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Usługodawcy terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Hostingowych;
e) podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w § 7 ust. 3 lub nie została złożona w terminie 3 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej wniesienie, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

5. Użytkownik Konsument, który złoży reklamację, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych określonych w ust. 3 powyżej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Usługodawca oświadcza, że spełnia warunki określone w ustawie z 29.8.1997 – o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 – w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny podlegać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024). Użytkownik Konsument oświadcza, że został poinformowany o możliwości zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych oraz o prawie wglądu do tych danych.

6. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.

7. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

Rozdział VI. Zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług Hostingowych.

§ 8.

1. Usługodawca ma prawo zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usług Hostingowych w całości lub w części, jeżeli Użytkownik:
a) podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usług Hostingowych przez innych Użytkowników;
b) korzysta z Usług Hostingowych niezgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym lub do celów sprzecznych z dobrymi obyczajami;
c) przy korzystaniu z Usług Hostingowych narusza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej innego podmiotu;
d) w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu Usług Hostingowych.

2. Ponadto, Usługodawca ma prawo zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usług Hostingowych w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego a także producent oprogramowania gry.

3. Ponowna aktywacja Usług Hostingowych następuje nie wcześniej, niż po ustaniu przesłanek zawieszenia.

4. Usługodawca nie zapewnia możliwości zawieszenia świadczenia Usług Hostingowych na wniosek Użytkownika.

5. Niewykorzystana opłata za okres zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług Hostingowych z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie podlega zwrotowi i traktowana jest jak kara umowna z tytułu niewykonania zobowiązania przez Użytkownika, za wyjątkiem przypadku zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług Hostingowych na żądanie producenta oprogramowania gry.

Rozdział VII. Rozwiązanie, wygaśnięcie Umowy Hostingowej.

§ 9.

1. Wygaśnięcie umowy hostingowej następuje z chwilą upływu okresu, na jaki została zawarta.

2. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Hostingowej następuje zaprzestanie świadczenia Usług Hostingowych.

3. Rozwiązanie Umowy Hostingowej następuje z chwilą zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług Hostingowych.

Rozdział VIII. Odstąpienie od Umowy Hostingowej.

1) Użytkownik może odstąpić od Umowy Hostingowej w ciągu 14 dni od daty uruchomienia Usługi, bez podania przyczyny,

2) Użytkownik nie poniesie z tego tytułu kosztów poza kosztami wynikającymi z kosztów operacji bankowych/ pocztowych, związanych z wykonaniem czynności opłaty.

3) Odstąpienie od Umowy Hostingowej zapłaconej z Portfela, skutkuje zwrotem kosztów do Portfela.

4) Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie składa się na formularzu elektronicznym dostępnym pod adresem http://g4g.pl/odstapienie-od-umowy-hostingowej

5) Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje jeżeli wykonaliśmy w pełni Usługę za Twoją wyraźną zgodą;

Rozdział IX. Postanowienia przejściowe i końcowe.

§ 10.

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnych zmian Regulaminu Usług Hostingowych. Zmiany te nie powodują zmiany warunków świadczenia Usług Hostingowych do zakończenia okresu objętego opłatą.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Świadczenia Usług Hostingowych przez Użytkownika powoduje skutki przewidziane w Regulaminie oraz w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Regulamin Usług Hostingowych zostaje podany do publicznej wiadomości i jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy.

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Usług Hostingowych zastosowanie znajdują ogólnie obowiązujące przepisy prawa.