Serwery Battlefield 3 - start

W niu dzisiejszym w godzinach nocnych uruchomiony zosta?, dla naszego kraju, Battlefield 3. Jednocze?nie nast?pi?o oficjalne uruchomienie serwerów BF3 w G4G zarówno komercyjnych jak i serwerów G4G.pl. Serwerem dnia niew?tpliwie zostanie serwer strony gry-online.pl na którym mo?ecie spotka? redaktorów tego serwisu. Serwer ten oczywi?cie stoi w naszych zasobach. Na pewno nie ob?dzie si? bez wi?kszych czy mniejszych wpadek. Na dzie? dzisiejszy wa?na jest informacja dotycz?ca dwóch mapek w du?ym trybie Conquest. Chodzi mianowicie o Caspian Border i Teheran. Mapki te powoduj? koszmarne lagi. Nie jest to spowodowane niewydolno?ci? serwerów. DICE zna problem, jedynym sposobem aby pozby? si? laga, jest... usuni?cie tych mapek z Maplisty. DICE twierdzi ?e problem laguj?cych mapek zostanie rozwi?zany wraz z wypuszczeniem patcha dla klienta gry. Zatem na komfortow? gr? w 64 osoby na tych dwóch mapkach przyjdzie nam poczeka?. Póki co, mi?ej zabawy.