Turniej: G4G Platynowa Czwórka FINAŁ Wyniki

W dniu 26.III odby? si? kolejny etap turnieju Platynowa Czwórka serwisu G4G.pl. Si?y wy?sze ponownie chcia?y przeszkodzi?, tym razem poprzez wysoki ping u cz??ci graczy. Jak wida? nawet rok po premierze gry zdarzaj? si? takie sytuacje. Nie przeszkodzi?o to w emocjonuj?cych rozgrywkach w ?wier?finale. W tabeli "d" do samego ko?ca nie by?o pewne kto przejdzie. =BzG= dzielnie stawia?o opór =WP= Alpha, którzy bronili tytu?u zwyci?scy poprzedniego turnieju. PSG Bravo przesz?o z kompletem punktów, taki sam wynik uzyskuj?c w kolejnym etapie. W pó?finale dosz?o do bratobójczych walk, gdzie PSG i =WP= musia?o mi?dzy sob? wy?oni? finalistów, co by?o ciekawym smaczkiem w rozgrywkach.

Kto przeszed? do fina?u, jak wygl?da?a punktacja w ka?dym etapie i najwa?niejsze kto zwyci??y?. Wszystko to w rozwini?ciu

 

Jak wcze?niej zosta?o wspomniane z tabeli "a" dru?yna PSG Bravo wysz?a z kompletem punktów. W tabeli "b" z widoczn? przewag? przeszli =WP= Bravo. Wynik w tabeli "c" by? do przewidzenia i PSG Alpha przesz?o bez wi?kszych problemów do kolejnego etapu. Najciekawiej by?o w tabeli "d", gdzie =BzG= po 2 rundach SQ Rushu z obro?c? tytu?u zachowa?o remis i SQDM rozstrzygn??o o wygranej =WP= Alpha. Kolejny raz ta sama dru?yna pozbawi?a =BzG= szansy na zwyci?stwo. Jednak walka mi?dzy tymi dru?ynami by?a godna fina?u.

Dru?yna Punktacja
PSG Bravo 9
=WP= Fun 0

 

Dru?yna Punktacja
=WP= Bravo 8
PSG Charlie 2

 

Dru?yna Punktacja
PSG Alpha 9
LamG Team 0

 

Dru?yna Punktacja
=WP= Alpha 6
=BzG= 3

 

W pó?fina?ach spotka?y si? dru?yny z tego samego „klanu”. Z tabeli I gdzie mi?dzy sob? walczyli PSG bezapelacyjnym zwyci?zc? zostali PSG Bravo, który ponownie zdoby? wszystkie mo?liwe punkty i zapowiada? si? na zwyci?zców turnieju. Walka pomi?dzy dru?ynami =WP= po 2 rundach rushu doprowadzi?a do remisu. Tryb SQDM musia? wy?oni? zwyci?zc?. Do samego ko?ca walka sz?a ?eb w ?eb . Po emocjonuj?cej walce 1(jednym) fragiem wygra?a dru?yna =WP= Alpha !

Dru?yna Punktacja
PSG Bravo 9
PSG Alpha 0

 

Dru?yna Punktacja
=WP= Bravo 2
=WP Alpha 5

 

W walce o trzecie miejsce pomi?dzy PSG Alpha i =WP= Bravo zwyci?sk? r?k? wyszli zawodnicy pod dowództwem Mr.[B], którzy zapewnili sobie to po wyrównanej walce w rushu, wygran? w Deathmatchu.

Fina? zapowiada? si? na ciekawe widowisko, gdzie zmierzyli si? zwyci?zcy turnieju „Z?ota Czwórka” , dru?yna pod okiem Pawlos17, oraz PSG Bravo, którzy przeszli przez etapy fina?owe z kompletem punktów pokazuj?c swoje wysokie umiej?tno?ci w walce. Pomimo tego nie uda?o im si? pokona? dru?yny =WP= i w ten o to sposób ponownie na podium stan?? team

 

=WP= Alpha pod dowództwem Pawlosa17

wraz z graczami smok200 Rizu Gargulec

 

Dru?yna Punktacja
PSG Alpha 2
=WP= Bravo 5

 

Dru?yna Punktacja
PSG Bravo 1
=WP= Alpha 7

 

Gratuluje zwyci?zcom kolejnego sukcesu i nast?pnych koszulek G4G w swojej garderobie. Najlepszym frago?apem zosta? smok200 ze 196 fragami i dzi?ki nowej podk?adce SteelSeries QcK mass, zapewne poprawi statystyki w grze(je?li to jeszcze mo?liwe).

Wszystkim dru?ynom dzi?kuje za udzia?. Za wsparcie w kolejnym turnieju spo?eczno?ci G4G oraz Wiciowi za techniczne jego umo?liwienie, za? serwisowi G4G.pl za nagrody rzeczowe.

Wszelkie dok?adniejsze informacje dla zainteresowanych na forum.

Pozdrawiam i do us?yszenia w przysz?o?ci.

q0084

Turnieje: