Turniej: G4G Platynowa Czwórka - wyniki

W dniu wczorajszym odby? si? pierwszy etap turnieju G4G.pl Platynowa Czwórka. Eliminacje pomimo pocz?tkowych problemów technicznych i organizacyjnych wy?oni?y dru?yny, które przechodz? do nast?pnego etapu. W ka?dej tabeli zwyci?zcy nie dali ?adnych szans trzeciej dru?ynie. Pokazuje to wysoki poziom dru?yn, a to zapowiada emocjonuj?ce walki w kolejnym etapie. Fina? odb?dzie si? w dniu 26.III.2011 o godz. 20:00, a wszystkie informacj? na forum

 

W ?wier?fina?ach zmierz? si? ze sob? nast?puj?ce dru?yny:

 

PSG Bravo vs =WP= Fun

=WP= Bravo vs PSG Charlie

PSG Alpha vs Lamg Team

=WP= Alpha vs =BzG=

 

W eliminacjach dru?yna Pr0tosi nie stawi?a si? w pe?nym sk?adzie i ich miejsce zaj?li PSG Bravo. Niestety nie oby?o si? bez z?amania regulaminu przez dru?yn? PTT. W zwi?zku z tym zosta?a zdyskwalifikowana, a jej miejsce w 1/4 fina?u zaj?? LamG Team.

Dzi?ki G4G dla zwyci?zców turnieju przewidziane s? nagrody w postaci koszulek G4G, a dla osoby z najwi?ksza ilo?ci? fragów w turnieju podk?adka SteelSeries QcK mass.

Zwyci?zcom gratuluje i ?ycz? powodzenia w kolejnym etapie. Dru?ynom które odpad?y dzi?kuje za udzia? i mo?e do zobaczenia na nast?pnym turnieju :) Wszystkim którzy wzi?li udzia? pok?ony za cierpliwo?? i wyrozumia?o??, fina?y odb?d? si? z do?wiadczeniem zdobytym podczas eliminacji, co wyeliminuje zaistnia?e problemy.

Do zobaczenia na fina?ach, a wszystkich zainteresowanych do ?ledzenia turnieju na forum.

Turnieje: