Turniej: Złota Czwórka - BF: BC 2 - wyniki

Jak pewnie wiecie, wczoraj na naszych serwerach odby? si? turniej Z?ota Czwórka w trybie Dru?ynowy Deathmatch w grze Battlefield: Bad Company 2. Turniej przyniós? wszystkim uczestnikom pó?tora godziny przyzwoitej rozrywki w postaci meczy na bardzo wysokim poziomie. Dzi?ki takim turniejom jak ten, pokazujecie, ?e wysi?ek w organizowanie podobnych eventów nie idzie na marne. Ale do sedna. Zwyci?stwo w turnieju odnios?a dru?yna =WP= Bravo w sk?adzie Pawlos17, smok200, Rizu, 5etu oraz b?d?cy na rezerwie EaXx. Nie przysz?o im to ?atwo, gdy? po pi?tach deptali im gracze z =BzG= oraz drugi zespó? wystawiony przez nie klan =WP=, który oznaczy zosta? jako dru?yna =WP= Alpha. Natomiast najlepszym frago?apem turnieju zosta? gracz olsonek36 z dru?yny =DDM=, który dzieli? i rz?dzi? w ostatnich 3 meczach rozegranych w tabeli 4FUN, zdobywaj?c ??cznie w 7 meczach turnieju 115 fragów. Oto ko?cowa klasyfikacja ca?ego turnieju:

  1. =WP= Bravo
  2. =BzG=
  3. =WP= Alpha
  4. [Skrudj]
  5. =DDM=
  6. Pr0tosi
  7. Sk?adaki
  8. =W.K=

Rezerwa: Panowie Spod SKlepu
Chcieliby?my wszystkim podzi?kowa? za udzia? w turnieju, wyra?aj?c jednocze?nie nadziej?, i? w przysz?o?ci b?dziecie równie ch?tnie uczestniczy? w tego typu eventach. Szczególne podzi?kowania nale?y skierowa? pod adresem Wicia, który udost?pni? nam mo?liwo?? organizacji ca?ego przedsi?wzi?cia na serwerach G4G.pl. W najbli?szych dniach laureaci turnieju zostan? poinformowani za po?rednictwem forum o szczegó?ach przekazania. Dzi?ki i do zobaczenia na kolejnym evencie!