Turniej: Złota Czwórka - zapisy!- BF: BC 2

UPDATE

Pomimo pocz?tkowo ma?ego zainteresowania, pod koniec zapisów by?o gor?co i nie wiadomo by?o czy uzbiera si? pe?ny sk?ad. Spo?eczno?? G4G.pl i BF BC2 jednak nie zawiod?a i mamy nawet jedn? dru?yn? nadprogramow?. Podzi?kowania ka?demu kto si? zapisa?, a w szczególno?ci dru?ynom sk?adaj?cym si? z nieznanych sobie osób. Pokazuje to, ?e jest sens robi? inne eventy, które nawet s? gdzie? planowane, jednak skupmy si? na naszych zawodnikach. A o to oni:

=BzG= Buraki z Galaktyki Neonn, PoinC, hCal, Srox
Sk?adaki MBuTu[PL], 88RedRibbon, Kamilo[GLA], xSae
=DDM= Dzieci Dziadka Mroza Soap McTawish, micticotsw, olsonek36, CyCek_Epj
Pr0tosi Engels[PL], kerio15, BadShock.pl, M3L0n, zly_
=WP= Alpha AtapiCl, +Damian+, Mr. [B], AsSasin PL, Nawiedzony
=WP= Bravo Pawlos17, smok200, Rizu, EaXx, 5etu
[Skrudj] ukash6, Tuscany, LifelessDJ, MIMAK
=W.K= W?ciek?e Kurczaki Partyzant, Jaruzzzelski, Whiriox, eSKULLuss
oraz rezerwa:
Panowie Spod Sklepu Meczyciel, KorexPL, Robert-PL, horsyhorsePL.

Najwa?niejsze informacje dla uczestników zostan? wys?ane dzisiaj popo?udniu na maila podanego przy zapisie oraz kapitanom dru?yn na PW. Podzia? dru?yn na tabele w tym temacie

Czy tabela "?mierci" oka?e si? godna tego tytu?u? Mo?e gdzie? ukrywa si? czarny ko? turnieju? Wszystko to oka?e si? 18.II pó?nym wieczorem. Powodzenia wszystkim!

=====================
Lufy wyczyszczone? Nastroje bojowe? Je?li tak, to czas najwy?szy zacz?? si? organizowa?. Tak jak zapowiadali?my w poprzednim newsie dotycz?cym turnieju Z?ota Czwórka, który odb?dzie si? na naszych serwerach w grze Battlefield: Bad Company 2 dnia 18.II.2011 o godzinie 20:00, ju? dzi? ruszaj? zapisy do tego? eventu. Przed zapisaniem si? ka?dego z cz?onków waszych dru?yn, warto zapozna? si? z podstawowymi zasadami jakie towarzysz? poprawnej weryfikacji waszych osób. Oto one:

-Osoby zapisuj?ce si? nie mog? mie? AKTYWNEGO bana na G4G.pl i akceptuj? regulamin turnieju
-Nale?y mie? wype?niony nick BF BC2 z profilu - Poradnik jak to zrobi?
-Wszystkie dru?yny sk?adaj?ce si? z 4 osób musz? by? zg?oszone na forum w w?tku "Zg?oszenie Dru?yny". Je?li tego nie uczyni? zostan? wykluczone po zako?czeniu zapisów i zg?oszone do administracji G4G.pl
-Jest to turniej dru?ynowy wi?c je?li osoba bez dru?yny chc? wzi?? udzia?, niech szuka dru?yny na forum i dopiero si? zapisz?
-Zapisy do turnieju Z?ota Czwórka b?d? trwa?y do 16.II.2011 godz. 22:00. Dru?yny zostan? na kolejny dzie? wpisane i zostan? im wys?ane dane do serwera i Mumble.

Turnieje: