Weterani - G4G vs BFzone - wyniki

Kolejny mecz za nami. Ze strony BFzone to by?a kompletna pomy?ka, brak organizacji i nie odpowiedzialne podej?cie. Zaczynaj?c od tego, ?e nie pojawi? si? pe?ny sk?ad na mecz, ko?cz?c na braku jakiegokolwiek lidera z którym w trakcie meczu mo?na by?oby si? komunikowa?. Pora?ka na ca?ej linii i nauczka na przysz?o??.
Dobra strona tego meczu to postawa u?ytkowników G4G, którzy nie mieli problemu z gr? po stronie przeciwnika, bo liczy si? zabawa, a dla mnie znak, ?e w BC2 tak?e warto co? robi?.
Szczegó?y i wyniki w rozwini?ciu.

Zagrali?my ca?e szcz??cie wszystkie mapy, cho? w CQ bez rewan?u. Rush to by? pogrom i nasza ekipa zdoby?a wszystkie MCOM-y jednocze?nie nie trac?c ?adnego.
W CQ przegrali?my, ale tylko dlatego, ?e najlepsi nasi zawodnicy grali przeciwko nam. Tutaj rewan?u nie by?o, bo tak sobie za?yczy?o BFzone. W sumie, wi?c mo?na powiedzie?, ?e wygrali?my wszystko :)
Brakuje jednego screena, je?li kto? posiada niech wrzuci w komentarzu.

Rush
Conquest

Ze wzgl?du na to, ?e ekipa na CQ nie mia?a za bardzo szansy si? pokaza?, koszulka trafi do przypadkowej osoby. Szcz??liwcom tym jest Geralt555. Gratulacje i pozosta? ci ostatni krok

Wygrany w danym konkursie w ci?gu 3 dni od daty zako?czenia eventu wysy?a swoje dane osobowe:
- Imi? i nazwisko
- Adres zamieszkania
- Nick z Bad Company 2 (ten nick musi by? wpisany w profilu gracza na G4G.pl
na adres mailowy g4g@inea.com.pl . Mail ten musi zosta? wys?any z konta mailowego na którym zarejestrowali?cie si? na G4G.
W mailu musi si? znale?? zgoda na przetwarzanie waszych danych osobowych w postaci:

„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zg?oszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pó?n. zm.)

Od razu powiem, ?e musisz si? uzbroi? w cierpliwo??, poniewa? osoba odpowiedzialna za wysy?anie fantów wróci dopiero za 2 tyg. Do tego czasu pod tym mejlem nie otrzymasz odpowiedzi.
Wszystkim którzy si? stawili dzi?kuje za gr?, mi?? atmosfer? i dobr? zabaw?.

Turnieje: